Sports Award Night, Wednesday, April 30

News

Հայ Թատրոն 14

Հայ Թատրոն 14 Մեր վարժարանի «Հայ Թատրոն» ընտրովի դասարանի աշակերտները, ղեկավարութեամբ Օրդ. Լորա Գույումճեանի, Ցեղասպանութեան 100-ամեակի նախօրեակին ներկայացուցին Թեհլիրեան՝ Արդարութեան Նժարը, հետեւողութեամբ՝ Պերճ Զէյթունցեանի «Ոտքի Դատարանն է Գալիս» վաւերագրական թատերախաղին:
Sister Schools Visiting AGBU MHS

Sister Schools Visiting AGBU MHS On Thursday, April 10, 2014, representatives from five Armenian schools in Southern California, visited AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School.
AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School 5th Annual Career Fair

AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School 5th Annual Career Fair On Friday April 4, 2014 various professionals in Arts & Entertainment, Business, Community Service, Finance, Health Care, Law as well as Science and Technology took an afternoon off to share their diverse array of professions and career paths with our high school students at the Annual AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School Career Fair.
USC Model UN Conference

USC Model UN Conference The Model United Nations Club, participated in the USC MUN and brought home the glory of Research Awards.
Los Angeles County Science and Engineering Fair

Los Angeles County Science and Engineering Fair Brothers, Vahe and Daniel Yacoubian, residents of Glendale, achieved great success at the 64th Annual Los Angeles County Science and Engineering Fair held on March 27-28 at the Pasadena Convention Center.
  Show All »

Calendar

No School - Last Day of Easter Vacation
Date: 4/25/2014
Sports Award Night
Date: 4/30/2014
Spring VPA
Date: 5/2/2014, 7 PM 9 PM
Location: AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School 2495 East Mountain Street Pasadena, CA 91104
William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream

Date: 5/15/2014, 6 PM 8 PM
Location: AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School 2495 East Mountain Street Pasadena, CA 91104
William Shakespeare's A Midsummer Night's Dream

Date: 5/16/2014, 7 PM 9 PM
Location: AGBU Vatche and Tamar Manoukian High School 2495 East Mountain Street Pasadena, CA 91104
No School - Memorial Day
Date: 5/26/2014
Final Exams
Date: 5/30/2014


Bulletin Board