A.G.B.U. Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle

News and Announcements

2017-ի Պատուաբեր Հունձքը

Հոգաբարձութիւնը եւ Տնօրէնութիւնը կը շնորհաւորեն ՀԲԸՄի Վաչէ եւ
Թամար Մանուկեան երկրորդական վարժարանի 10-րդ հունձքը եւ իրենց
ծնողները։ Երախտապարտ զգացումներ ուսուցչական կազմին եւ
պաշտօնէութեան, իրենց նուիրեալ աշխատանքին՝ յաչս նոր սերունդին
փայլուն ապագային։
Read More »

Student Council 2017-2018

At the end of each year, the student body elects the student council cabinet (elected officials) for the following year. Students run for the positions of secretary, treasurer, historian, public relations, vice-president, and president. This year was competitive and all of the candidates were highly qualified.
Read More »

Choir Visiting Ararat Home

The 24th of April marked the hundred and second remembrance of the Armenian Genocide. Choir class decided to commemorate the scar in our history by visiting Ararat Home, a convalescent hospital for the Armenian elderly, on Tuesday, April 25, under the leadership of Baron Barthev Gulumian.
Read More »

2nd Annual AGBU MHS English Diorama Project

This year marks the second annual English Diorama project. The project is mandatory for all students; it requires students in groups of two or three to represent a scene or passage from any literary work read in class this year. It also requires a short passage from the work that depicts the scene in the diorama.
Read More »

Career Fair

On Tuesday, April 4, 2017 various professionals in Arts & Entertainment, Business, Community Service, Finance, Health Care, Law as well as Science and Technology took time out of their afternoon off to share their diverse array of professions and career paths with our high school students at the Annual AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School Career Fair.
Read More »

«Հայ Թատրոն» Դասարանը Գերազանցեց Բոլոր Սպասելիքները

Լիբանանահայ դերասան-բեմադրիչ Վաչէ Ատրունիին գրիչին պատկանող «Ո՞վ է փեսացուն» կատակերգութիւնը ՀԲԸՄ-ի Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Երկրորդական վարժարանի «Հայ Թատրոն» 2017-ի ընտրովի դասարանի աշակերտները ներկայացուցին իրենց վարժարանի «Պոյաճեան» սրահին մէջ Մարտ 30-ին եւ 31-ին՝ մէկ ցերեկոյթով եւ երկու երեկոյթներով։ Ցերեկոյթին ներկայ գտնուեցան հայկական տարբեր դպրոցներէ աշակերտներ։
Read More »
RSS Feed