AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Visual & Performing Arts Spring Festival, Friday, April 26, 1:30 PM

Latest News

Ես Ալ Կ'ուզեմ Արարատ Բարձրանալ

Հինգշաբթի օր, 4 Ապրիլ 2019, Հայաստան ճամբորդել պատրաստուող 11րդ դասարանցիներս ապրեցանք «վերելքի օր» մը. մենք վայելեցինք Հայկական Լեռնագնացներու Ընկերակցութեան (ՀԼԸ – AHA) անդամներ Ռոպէրթ Ասարեանի եւ Արթուր Բարսեղեանի հաճելի այցելութիւնը:
Ես Ալ Կ'ուզեմ Արարատ Բարձրանալ Featured Photo

Upcoming Events

Social Hub