AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Senior Night, Thursday, January 30, 6:30 PM

Շնորհաւոր Մեծ Ծնողներու Օր

Ամէն տարի Սեպտեմբերին ԱՄՆ-ի մէջ կը նշուի Մեծ Ծնողներու օրը: Մեր վարժարանն ալ արձագանգելով այդ աւանդութեան՝ աւարտական դասարանի աշակերտներու մեծ հայրերը եւ մեծ մայրերը կը հրաւիրէ դպրոց ու կը պատուէ զանոնք:
 
Մեր տօնակատարութիւնը սկսաւ բարի գալուստի խօսքով, որ կատարեց հայկական բաժանմունքէն պրն. Պարթեւ Կիւլիւմեանը: Ան իր խօսքին մէջ պատմեց, թէ մեծ ծնողները ինչպէս մնայուն դրոշմ կը ձգեն իրենց թոռնիկներու բարոյական եւ տոհմիկ կրթութեան վրայ:
 
Ապա ամէն աշակերտ ընթերցեց իր սրտի խօսքը, որ ուղղուած էր իր մեծ ծնողքին: Յուզումնալից էին այն պահերը, երբ աշակերտները կը պատմէին բարի յիշատակ մը իր մեծ մօրմէն կամ մեծ հօրմէն: Սրտի խօսքերուն հետեւեցաւ հիւր մեծ ծնողներու ինքնաբուխ երախտագիտական խօսքերը, որոնք նոյնչափ յուզիչ եւ զգացական էին:
 
Յայտագիրը եզրափակեց Դոքթ. Սիլվա Գարայեանը, որուն փափաքն էր տեսնել այս տօնկատարութիւնը մեր վարժարանէն ներս: Դոքթ. Գարայեանը բարձր գնահատեց հանդէսը ու շնորհաւորեց բոլոր հիւր եւ բացակայ մեծ ծնողներու օրը:
 

On September 6, the 12th grade class had an assembly to celebrate grandparents day that was coming up the following Sunday. All their grandparents were invited. The students had written heartfelt speeches about their grandparents. The 12th graders talked about their favorite memories with their grandparents, their favorite foods they make and how much they love their grandparents. Some of the students also got emotional while presenting their speech to their grandparents. When all the students had said their speeches, the grandparents had the chance to go up on stage and say a few words. Many grandmas and grandpas got up and spoke about how proud they were of their grandchildren. The assembly ended with complimentary coffee and cookies. All the students and grandparents were touched by this event. This truly was something all the students of AGBU should experience because it was something they will never forget.

Susan Kazarian

Grandparents day was very emotional and heartfelt this year. Ever since last year I was looking forward to doing this tradition because it gives each student an opportunity to show their appreciation and gratitude to their grandparents. I was glad that my grandparent could make it because I had the chance to share my appreciation for them. My grandparents left very happy on that day. 

Solaire Bilanjian

Grandparents day was a great success for the people who had grandparents. You can tell other students who had grandparents had nice, happy day filled with emotions. However, as for me with someone whose grandparents are dead, I was missing them but it was still a good day.

Arek Aghamanoukian

I was very happy that my grandmother was able to make it so I can tell her how much I love her and how I miss the times when we used to make food together. I will never forget the smile on her face after I spoke and handed her the congratulation card.

Cedric Keshishian

I was very happy that my grandmother made it in time for me to tell her how good a person she is. I was worried she would not make it, but when she did, I can never forget the smile she gave me after I spoke. It’s moments like these that I’ll treasure even beyond death.

Alexander Galstjan

Although I did not have the opportunity to bring my own grandparent to grandparents’ day, the day was very sentimental and emotional for me, as well. The pride in each grandparents’ eyes after their grandchild read their messages was very touching. And the grandparents’ messages back to their grandchildren was even more special. This is a very special day for us and I am glad our school hosts this event every year for the seniors.

Sera Aintablian

In my opinion the Grandparents day was a great success. We got the chance to bring our grandparents to our school and show our love and gratitude to them. I really feel privileged to have my grandparents today and would love to see them live the rest of their lives healthy.

Vahag Pashayan

Grandparents’ Day was a good experience for all of us. We had the opportunity to express ourselves in front of our loved ones. I wish to do it again. 

Jack Jatalbachian

On Friday, September 6, our school held a wonderful event, grandparents day. Grandparents day is a tradition at AGBU MHS, in which is celebrated every year with the senior class and their grandparents. Just preparing for this day and writing the words I chose to say to my grandparents got me very emotional. I am so thankful and grateful to have all four of my grandparents here with me and there on that day. Seeing my classmates go up and talk about how they have one or two grandparents and some with none, really broke my heart and made me realize how lucky I truly am.  Their speeches really made me emotional and got me to start crying in my own seat. It was a really cute experience being in a room with everyone’s grandparents and seeing the love between the students and them.

Manushak Arabyan

Friday was Grandparents day. We enjoyed it a lot. It was very emotional as well listening to everyone’s stories and watching our grandparents’ reactions. It got extremely sad watching tears in their eyes after our speeches. It was more of a happy cry though. This day made a special moment in my life. A no forgettable one.

Vartan Charkchyan

On the day of AGBU’s celebration of grandparents it was a joyous and memorable event. When the grandparents started to arrive I realized how it was touching towards our class. It was time for the students to give their speeches to their grandparents and I can say that it made me tear up, especially when the students started to cry. Having the opportunity to write letters and read them aloud was very special. I didn’t read my letter that day because I wanted my grandma to be there but I still am going to give her the letter when I see her. It was also cool to see grandparents of our class and to see how much influence they had on them.  The Grandparents Day Celebration is a good tradition to have at AGBU, and it makes the senior class feel more special and interactive. 

Marilyn Bedoyan 

When my classmates were going to speak, I felt happiness that their grandparents were happy. It was very nice to hear their stories of how they came here to America. Our grandparents had many struggles, they feel overwhelmed, tired, and stressed. But, when they hear this they only feel happiness.

Ari Kayalian

This past Friday at AGBU MHS, we celebrated the grandparents of the senior class of 2020. The event was well executed and I felt happy to catch a glimpse into the emotions my classmates felt about their grandparents. The reactions the grandparents exhibited after hearing their grandchildren speak warmed my heart. Honestly, it was nice to hear personal messages come from the students despite how others would perceive it. When the grandparents themselves spoke it was very encouraging to hear their words of encouragement for our class. Afterwards, the grandparents were offered pastries and coffee. After a class photo and several minutes of idling with the other students, we went back to class. Thank you for organizing such a wholesome event.

Ara Ekizian

We had a Grandparents day assembly at school for our senior class. Everyone brought their grandmother or grandfather except me and few other classmates. I was happy to see all of them even though I don’t know them but they reminded me of my own that passed away long time ago and I wished for them to be there and for me to read them my little letter in Armenian and make them proud of me but I couldn’t... Having to grow up without grandparents is one of the hardest thing anyone can go through because its irreplaceable. The only grandparent I have on this world is my mom’s mom that lives very far so I barely get to see her, however I thank God every day for blessing me with having her in my life. I got very emotional and started crying on that day because it made me realize how empty my life is without grandparents. 

Anaheed Tajian

This past Friday we celebrated Grandparents day at AGBU. We praised our grandparents by inviting them to our special event to present our special messages to them through the cards we made. Some cards were emotional tearjerkers and others were delightful and humorous. My classmates and I expressed the love we have towards our elders because they are extremely hardworking and raised us to be the people we are today. Our grandparents really seemed to enjoy this event and expressed their love for their grandchildren as well, by also presenting their thoughts. This event brought joy to them and allowed us to appreciate them even more than we already do on a daily basis. This taught me to spend even more time with the people I love most and not get caught up in the busyness of life instead of trying to make excuses. Our grandparents are considered our second “moms and dads” because they will do anything and will make sacrifices in order to give the best to their grandchildren. 

Rachel Bedoyan

On Friday September 6th, most of the senior grandparents came for a small get together in honor of them. My grandma could not make it to the event but I still had a great time hearing people speak to their grandparents and having them say a couple words on behalf of all of them. I wish my grandma was able to come to the event, however I still felt happy to see all my friends talk to and introduce me to their grandparents. The event started with a speech from Mr. Barthev for and about the grandparents, then all the students spoke to honor their grandparents. Lastly, the grandparents spoke to everyone thanking us for the event and giving us advice as seniors of the school.

Allen Manoukian

I am so grateful that my grandmas were able to make it for our schools Grandparent Day Assembly. Seeing their eyes shine when I said my speech exposed me to many emotions; love, sorrow, thankfulness. The speeches that some of my classmates said made me see the true pain that some of them went through. I sympathize for those who never had grandparents. For me, my grandparents are one of the greatest blessings in my life. I don’t know what I’d do without them. My grandmas will do everything for me and my siblings so we’ll be happy. This year I had the chance to meet my grandpa who lives in Armenia. It was an experience I’ll never forget. I’m grateful to have had the opportunity to share lovely words with my grandmas. I hope the Grandparents Assembly will continue for years.

Angela Hakobya

On grandparents day I wrote a speech for my grandma. I got up on stage and presented it in front of all the other grandparents and students. I was already very emotional beforehand because I lost my grandma last year and couldn’t have her with me today. Hearing all the other speeches and stories really made me miss my grandma and I couldn’t help but get emotional and cry. It’s as if I was reliving my grandmas passing all over again. It was heartbreaking but also felt good to see all these grandparents who are still here for their grandchildren today. I felt very lucky to still have my other grandma with me. Although I miss my Mima every day, I know she’s in a better place today and will always remember her and love her. 

Tatiana Hamparsomian

The grandparents day we had on Friday, September 6th, caused very mixed feelings with different classmates. Some blessed to have all four of their grandparents, some with two, some with just one, and some with none at all. I thought that it was a very emotional experience to see the grandparents crying to see what their grandsons and granddaughters have become. It was an emotional experience for us seniors too. Some who were very grateful for what their grandparents have done for them. While some were emotional because they never had any grandparents in their lifetime, and missed out on the great thing grandparents do. I know that through my only grandmother, who cooks for me and takes care of me, when my parents cannot. I think that Grandparents day was a very emotional experience and very interesting to see what other people’s families are like. 

Alec Demirdjian

On Friday when all the grandparents came, and everyone gave their speeches, I learned to appreciate what I have now more. Both my grandpas are dead from both sides, however both my grandmas are alive, and I can admit that I don’t spend enough time with them. My Dad’s mom lives here in Los Angeles in Ararat Home. I haven’t visited her before the Grandparent’s Day. My Mom’s mom lives in Armenia, and it saddens me very much that I can’t see her, I love her very much. After the ceremony I felt that I needed to go and visit my grandma here in Ararat Home, because me avoiding her was very wrong of me. I felt this fear that I couldn’t see her like that, or be around all the “crazies.” But the day I went, I didn’t have that feeling, and only happiness that I put a smile on my grandma’s face because of my presence. I’m very glad that we had this ceremony because it opened my eyes to what I was doing, and I decided that I wouldn’t be stubborn anymore.

Lucy Demirjian

Friday was a day full of emotion and joy. As soon as we got to school my grandma had a smile on her face. When we entered the “Boyadjian” hall she immediately saw a couple of her friends and started conversations. When the students were reading their letters to the grandparents, the grandparents broke out into tears of joy, how excited they were to hear their grandchildren speak about them in front of their whole class. It was a nice eventful time where we also learned a lot from the grandparents as they gave us a lot of tips for the future. At the end of the day, my grandma was happy and so were the rest. I’m happy we were able to have a grandparents day and thankful for all the happy moments.

Allen Amirian

I was very emotionally moved from Grandparents day at AGBU MHS. Most of the students went up to the podium and read their letters to their grandparents. I do not have any grandparents and seeing my classmates express their feelings towards theirs made me joyous. I was glad to see that the students had the opportunity to tell their grandparents that they love them. Marianne also does not have any grandparents but still went up to read her letter. This recitation moved me the most because I was able to relate to it the most. It made me want to see my grandparents again and tell for the last time that I love them and appreciate everything they did for me.

Michael Raad

Last Friday, was a very emotional day for most people. Some had grandmas some didn’t. Although my grandma wasn’t there I’m very blessed to have two very healthy grandmas who care for me and love me. It as very nice to see all my friends talk from there hearts about the people who they love. I gave my card to my grandma and it made her day she loved it and gave me a very big hug and made me a great piece of filet mignon.

Vicken Jemelian

Grandparents Day was filled with happy and sad tears. Writing letters to my grandparents seemed so simple, but when the time came to do it, I thought to myself. Why haven’t I done this before? Grandparents day can be taken so lightly but this year I learned the value of it. Seeing all the grandparents filled my heart with joy. These grandmas and grandpas gave us our amazing parents and the joy they get from seeing us fills my heart. I was very emotional when I heard some of my classmates’ tribute their speech to their grandparents who have passed away. God has blessed me my four grandparents and I will always cherish and love them. Happy Grandparents Day to all grandparents and remember that you are greatly loved! 

Sabrina Karina Pelenghian 

This past Friday we welcomed our grandparents and had a celebration. We students each wrote letter to our grandparents. Some were emotional and some were funny. There was coffee and cookies set up and at the end of all of our speeches, some of the students grandparents had a few words of wisdom to bestow on us. Personally, my grandma wasn’t able to make it because she lives far away. The letter I wrote to her I read out loud, then that night I went to her house and gave it to her. She was so happy, touched and thankful.

Lara Gendal

Grandparents day left me feeling extremely sad and touched. Hearing everyone talking about their grandparents from deep down in their hearts and seeing their grandparents’ reaction got me crying. It made me realize how short life is and how short of a time I or we have with them. It made me realize that I need to cherish every moment I have with them so I don’t regret what I haven’t done with them in the future. It also reminded me of all the good times I’ve had with my grandparents and made me feel thankful that I was capable of having those memories unlike some individuals who haven’t had that opportunity. This grandparents day was a good day to realize how important are grandparents are for us and to realize the impact that they’ve left on our life.

Elizabeth Dovlatyan