AGBU Vatche & Tamar Manoukian High School

Skip to main content
Main Menu Toggle
Science Fair, Wednesday-Thursday, February 20-21

News and Announcements

Հանդիպում Դոկտ. Վահրամ Շէմմասեանի Հետ

Քալիֆորնիոյ նահանգային համալսարանի Նորթրիճի մասնաճիւղի Հայագիտական ծրագիրի վարիչը դոկտ. Վահրամ Շէմմասեան, Երկուշաբթի, 15 Հոկտեմբեր 2018, հանդիպում մը ունեցաւ վարժարանիս 12րդ դասարանի աշակերտներուն հետ:
Read More »

What happens when we flush?

On 30 August, our 11th grade AP Environmental Science students and other juniors had the privilege to visit the Los Angeles Environmental Learning Center at Hyperion. Students visited numerous exhibits and learned how L.A. Sanitation manages 10 million tons of waste annually.
Read More »

Tournament of Roses

On Wednesday, August 29, 2018 Royal Court Committee Members from the Pasadena Tournament of Roses, Craig Washington and Gary Yearick, along with Queen Isabella Marez from the 2018 Royal Court spoke with the girls of our senior class about the 2019 Rose Queen & Royal Court interview process.
Read More »
RSS Feed